Chính sách bảo mật thông tin của VietCredit liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin của khách hàng như sau: