Thông báo cổ đông / bản tin

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

21 Tháng Ba, 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) Hội đồng quản trị Công ty Tài […]

Chi Tiết  →

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu

06 Tháng Ba, 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) Hội đồng quản trị Công ty […]

Chi Tiết  →

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

30 Tháng Một, 2019

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) thông báo phát hành Cổ phiếu cho các cổ đông hiện […]

Chi Tiết  →

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

25 Tháng Một, 2019

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) thông báo danh sách cổ đông  Xem chi tiết tại link: công […]

Chi Tiết  →

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

16 Tháng Mười Một, 2018

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) xin thông báo về việc chốt […]

Chi Tiết  →

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

08 Tháng Mười Một, 2018

Nhằm tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn sở hữu, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt thực hiện […]

Chi Tiết  →

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

18 Tháng Mười, 2018

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận […]

Chi Tiết  →

XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

24 Tháng Tám, 2018

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) Xin ý kiến bằng văn bản […]

Chi Tiết  →

XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ TRONG NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

24 Tháng Tám, 2018

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) Thực hiện xin ý kiến bằng […]

Chi Tiết  →