11 Tháng Một, 2024

Lý do: chuyển nội dung cần thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang xin ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.