Thông báo cổ đông / bản tin

CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (Lấy ý kiến bằng văn bản)

14 Tháng Mười Hai, 2023

Chi tiết vui lòng xem bên dưới: BB kiểm phiếu biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến bằng văn […]

Chi Tiết  →

CBTT về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

01 Tháng Mười Hai, 2023

Nghị quyết HĐQT Quyết định Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn […]

Chi Tiết  →

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2023

24 Tháng Mười Một, 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Chi Tiết  →

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

15 Tháng Mười Một, 2023

Chi tiết vui lòng xem bên dưới: Thông báo về ngày chốt DS CBTT về ngày chốt DS

Chi Tiết  →

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

10 Tháng Mười Một, 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem bên dưới: Thông báo cổ đông Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện […]

Chi Tiết  →

CBTT về việc thay đổi giấy phép hoạt động

08 Tháng Mười Một, 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Chi Tiết  →

Báo cáo tài chính Quý 3 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ Q3/2023

20 Tháng Mười, 2023

Vui lòng xem chi tiết bên dưới: Báo cáo tài chính Quý III.2023 Giải trình chênh lệch Quý III.2023

Chi Tiết  →